Wedstrijd

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Win een professionele stof- en waterzuiger

Win een professionele fijnstofzuiger twv € 300,00 incl btw, geschonken door
alle stofzuigsystemen Jackie Zentjens Peer.

Deze erg krachtige stofzuiger beschikt over 2 filters en is de ideale
bouwmakker. De gepatenteerde carbonfilter maakt het mogelijk om alle fijne
stoffen op te zuigen zonder de secundaire filters vuil te maken…. Cementstof,
meel, gipsstof, zaagmeel zelfs roet is geen probleem. U gelooft dit alleen als u
het ziet, kijk daarom naar het demofilmpje.

De carbondoekfilter kan droog of nat gereinigd worden. Zuigt u liever zonder
deze doek, geen probleem er worden standaard opvangzakken bijgeleverd.
De sanifilter elimineert bacterieen, virussen en micro parasieten.
Door de ingebouwde vlotter, kan u ook water opzuigen.

Deze stofzuiger kan tegen een stootje. De poly-ethylene romp van 35 liter is
werkelijk slagvast en deukvrij, uniek in zijn soort. Optimaal bestand tegen
bijtende producten.

Deze kanjer is onmisbaar in elk gezin en op elke werf…..

De meest gehoorde opmerkingen van onze klanten

Lees verder
“Ik dacht dat het duurder was”
Lees verder
“De beste investering die ik gedaan heb”
Lees verder
“Dit is niet meer te missen”
Previous
Next
Video afspelen

Wat ontvangt u?

1 superkrachtige alleszuiger
1 stevige zuigslang met handvat
1 professionele zuigvoet voor droge toepassing
1 professionele zuigvoet voor natte toepassing
1 kierzuiger
1 rondborstel
1 pakket opvangzakken
1 gepatenteerde carbonfilter
1 sanifilter

WEDSTRIJDVRAAG & DEELNAME

Deelname

Uw gegevens en hoe we u kunnen bereiken als mogelijke winnaar


Wedstrijdvragen


Schiftingsvraag

WEDSTRIJDREGLEMENT

bouwpositief - win een fijnstofzuiger

Dit Wedstrijdreglement dateert van 7 maart 2021

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘win een fijnstofzuiger’, hierna de ” Wedstrijd ” genoemd.
De Wedstrijd wordt georganiseerd door bouwpositief , met maatschappelijk adres te Smeetshofweg 13, 3990 Peer ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0705 626 104, hierna de
” Organisator ” genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 1-11-2022 en eindigt op 01-03-2023 om 23u59.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen
dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen: 
● zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
● emailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via www.bouwpositief.be/algemenevoorwaarden) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link). 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website www.bouwpositief.be.
Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:
De deelnemer geeft een antwoord op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag.
Tevens maakt hij zich lid van de facebookpagina bouwpositief.be. De winnaar wordt bekend gemaakt via mail en via de facebookpagina bouwpositief.be.
Daarna dient de winnaar contact op te nemen met bouwpositief om een afspraak voor afhaling van de prijs te regelen. Dit kan per mail naar bouwpositief@gmail.com. De winnaar dient binnen de maand na verwittiging de prijs afgehaald te hebben. 

Aan het einde van de Wedstrijd volgt een schiftingsvraag. 
Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:
Bouwpositief beoordeeld de inzendingen en duidt de winnaar aan.
In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd. 
De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.
Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:
1 x professionele fijnstofzuiger twv € 300,00 incl 21% btw.
Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. 
De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

bouwpositief houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.
Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.
De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Communicatie

De winnaar van een prijs verleent de toestemming aan de Organisator om zijn of haar naam en/of beeld (per foto of video) te gebruiken in het kader van eventuele communicatie of promotie van de Organisator omtrent de Wedstrijd (inclusief via socialemediakanalen).

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
De Organisator kan aldus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou zijn opgelopen door een deelnemer omwille van de deelname aan de Wedstrijd en het ontvangen en/of gebruiken van of eventuele gebreken aan een prijs.
De Organisator kan bovendien geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname.
Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd, gedeeltelijk of in zijn geheel, te beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens redenen van overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, technische incidenten of defecten) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de onderneming daar zouden toe dwingen. De Organisator zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid dragen en de deelnemers zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,…) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.
De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op
dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:
per e-mail naar bouwpositief@gmail.com.
De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.